Zespół Szkół w Kochanowicach

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

Zespół Szkół w Kochanowicach
ul. Szkolna 1
42-713 Kochanowice

tel./fax: 34 35 33 280
mail: zskochanowice@kochanowice.pl
WWW: zskochanowice.edu.pl
NIP: 575-17-19-088
REGON: 151517594

status prawny: jednostka budżetowa
struktura własności: własność gminna
organ prowadzący: Gmina Kochanowice
organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Katowicach

Dyrektor Zespołu Szkół mgr Joanna Grus-Blacha
Wicedyrektor ds pedagogicznych: mgr Aleksandra Brol
Wicedyrektor ds przedszkolnych: mgr Krystyna Anioł
Sekretarz szkoły: Justyna Pradelok
Główna księgowa: Joanna Kuźmińska

RODO w Zespole Szkół w Kochanowicach

W związku z przetwarzaniem danych osobowych – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”,

informujemy że:

 1. Administratorem danych osobowych jest:
  Dyrektor Zespołu Szkół w Kochanowicach
  ul. Szkolna 1
  42 – 713 Kochanowice.
 2. Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa lub realizacja umowy.
 3. Inspektorem ochrony danych i jednocześnie osobą kontaktową w sprawie przetwarzanych danych jest:
  Aleksandra Cnota - Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
  e-mail: abi@eduodo.pl
 4. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.
 6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy.
 7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego po roku, w którym dane osobowe zostały podane.


Dokument utworzyny przez: Mariusz Koza Dnia: 21.08.2014
Dokument opublikowany przez: Mariusz Koza Dnia: 21.08.2014
Dokument zmieniony przez: Mariusz Koza Dnia:2018-08-22 17:33:54
Dokument przeglądano: 1395 razy.
Historia zmian
06.06.2018 - dodanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych Mariusz Koza