Zespół Szkół w Kochanowicach

 

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Kochanowice, dnia 06.12.2018r.

Numer sprawy 2332/18

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: nr 01/18 pn.: Zaopatrzenie w artykuły spożywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach.

1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1, Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Czytaj dalej...


Kochanowice, dnia 26.11.2018r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 1. Nazwa i adres zamawiającego:
  Zespół Szkół w Kochanowicach,
  ul. Szkolna 1,
  42-713 Kochanowice.
 2. Tryb zamówienia:
  Przetarg nieograniczony.
 3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wzorami ofert można uzyskać bezpłatnie w sekretariacie Zespołu Szkół w Kochanowicach, ul. Szkolna 1, 42-713 Kochanowice, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00. specyfikacja i wzory ofert są również dostępne na stronie internetowej Zespołu Szkół: http://zskochanowice.edu.pl
 4. Przedmiotem zamówienia jest "Zaopatrzenie w artykuły spożywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach".
 5. Zamówienie jest podzielone na następujące działy:
  A. Drób świeży CPV 15112100-7
  B. Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne CPV 15100000 - 9
  C. Dział spożywczy:
      - Ryby przetworzone i konserwowane CPV 15200000 - 0
      - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne CPV 15400000 - 2
      - Produkty mleczarskie CPV 15500000 - 3
      - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych CPV 15600000 - 4
      - Różne produkty spożywcze i produkty suszone CPV 15890000 - 3
      - Jaja CPV 03142500 - 3
  D. Owoce, warzywa i podobne produkty CPV 15300000-1
  E. Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie CPV 15810000-9
 6. Szacunkowa wartość zamówienia 28.500,00 zł. brutto /miesięcznie na wszystkie działy (dwadzieścia osiem tysięcy pięćset złotych 00/100).
 7. Dopuszcza się składanie ofert częściowych tj. na wybrane działy.
 8. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 9. Czas trwania zamówienia 12 miesięcy od dnia 02.01.2019r. do 31.12.2019r.
 10. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 i nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 11. Kryteria oceny ofert: cena 100%.
 12. Oferty należy składać w sekretariacie zamawiającego /adres w pkt.1/ w zamkniętych kopertach terminie do 06.12.2018r. do godz. 10.00 z dopiskiem: "Oferta na zaopatrzenie w artykuły spożywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach".
  Na kopercie należy napisać dokładną nazwę i adres oferenta w celu odesłania oferty w przypadku nie dostarczenia jej w terminie.
  Otwarcie ofert w dniu 06.12.2018r. o godz. 10:30.
 13. Termin związania ofertą 30 dni.

Dokumenty bo pobrania:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Wzór umowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta
Załącznik nr 4 - Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie


Kochanowice, dnia 19.12.2017r.

Numer sprawy 2206/17

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: nr 01/17 pn.: Zaopatrzenie w artykuły spożywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach.

1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1, Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Czytaj dalej...


Kochanowice, dnia 11.12.2017r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 1. Nazwa i adres zamawiającego:
  Zespół Szkół w Kochanowicach,
  ul. Szkolna 1,
  42-713 Kochanowice.
 2. Tryb zamówienia:
  Przetarg nieograniczony.
 3. 3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wzorami ofert można uzyskać bezpłatnie w sekretariacie Zespołu Szkół w Kochanowicach, ul. Szkolna 1, 42-713 Kochanowice, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00. specyfikacja i wzory ofert są również dostępne na stronie internetowej Zespołu Szkół: http://zskochanowice.edu.pl
 4. Przedmiotem zamówienia jest "Zaopatrzenie w artykuły spożywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach".
 5. Zamówienie jest podzielone na następujące działy:
  A. Drób świeży CPV 15112100-7
  B. Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne CPV 15100000 - 9
  C. Dział spożywczy:
      - Ryby przetworzone i konserwowane CPV 15200000 - 0
      - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne CPV 15400000 - 2
      - Produkty mleczarskie CPV 15500000 - 3
      - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych CPV 15600000 - 4
      - Różne produkty spożywcze i produkty suszone CPV 15890000 - 3
      - Jaja CPV 03142500 - 3
  D. Owoce, warzywa i podobne produkty CPV 15300000-1
  E. Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie CPV 15810000-9
 6. Szacunkowa wartość zamówienia 21.000,00 zł. brutto /miesięcznie na wszystkie działy (dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100).
 7. Dopuszcza się składanie ofert częściowych tj. na wybrane działy.
 8. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 9. Czas trwania zamówienia 12 miesięcy od dnia 02.01.2018r. do 31.12.2018r.
 10. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 i nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 11. Kryteria oceny ofert: cena 100%.
 12. Oferty należy składać w sekretariacie zamawiającego /adres w pkt.1/ w zamkniętych kopertach terminie do 19.12.2017r. do godz. 10.00 z dopiskiem: "Oferta na zaopatrzenie w artykuły spożywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach".
  Na kopercie należy napisać dokładną nazwę i adres oferenta w celu odesłania oferty w przypadku nie dostarczenia jej w terminie.
  Otwarcie ofert w dniu 19.12.2017r. o godz. 10:30.
 13. Termin związania ofertą 30 dni.

Dokumenty bo pobrania:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Wzór umowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta
Załącznik nr 4 - Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Kochanowice, dnia 20.12.2016r.

Numer sprawy 2029/16

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: nr 01/16 pn.: Zaopatrzenie w artykuły spożywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach.

1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1, Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Czytaj dalej...Dokument utworzyny przez: Mariusz Koza Dnia: 21.08.2014
Dokument opublikowany przez: Mariusz Koza Dnia: 21.08.2014
Dokument zmieniony: Dnia:2018-12-07 08:11:45
Dokument przeglądano: 327 razy.
Historia zmian
07.12.2018 - dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Zaopatrzenie w artykuły spożywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach"Justyna Pradelok
26.11.2018 - dodano ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Zaopatrzenie w artykuły spożywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach"Justyna Pradelok
19.12.2017 - dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Zaopatrzenie w artykuły spożywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach"Justyna Pradelok
11.12.2017 - dodano ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Zaopatrzenie w artykuły spożywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach"Justyna Pradelok
11.12.2017 - uporządkowanie archiwalnej zawartości stronyMariusz Koza
20.12.2016 - dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Zaopatrzenie w artykuły spożywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach"Justyna Pradelok
16.12.2016 - dodano ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Zaopatrzenie w artykuły spożywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach"Justyna Pradelok
12.12.2015 - uporządkowanie archiwalnej zawartości stronyMariusz Koza
16.12.2015 - dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Zaopatrzenie w artykuły spożywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach"Justyna Pradelok
16.12.2015 - korekta ogłoszenia o przetargu nieograniczonym "Zaopatrzenie w artykuły spożywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach"Mariusz Koza
07.12.2015 - dodano ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Zaopatrzenie w artykuły spożywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach"Justyna Pradelok
10.02.2015 - dodano ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Sprzedaż i dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Kochanowicach"Justyna Pradelok
19.12.2014 - dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Zaopatrzenie w artykuły spożywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach"Justyna Pradelok
10.12.2014 - dodano ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Zaopatrzenie w artykuły spożywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach"Mariusz Koza