Zespół Szkół w Kochanowicach

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

Zespół Szkół w Kochanowicach
ul. Szkolna 1
42-713 Kochanowice

tel./fax: 34 35 33 280
mail: zskochanowice@kochanowice.pl
WWW: kochanowice.szkola.pl
NIP: 575-17-19-088
REGON: 151517594

status prawny: jednostka budźetowa
struktura własności: własność gminna
organ prowadzący: Gmina Kochanowice
organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Katowicach

Dyrektor Zespołu Szkół mgr Joanna Grus-Blacha
Wicedyrektor ds pedagogicznych: mgr Aleksandra Brol
Wicedyrektor ds przedszkolnych: mgr Krystyna Anioł
Sekretarz szkoły: Justyna Pradelok
Główna księgowa: Joanna Kuźmińska

RODO w Zespole Szkół w Kochanowicach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iź:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Kochanowicach, ul. Szkolna 1, 42-713 Kochanowice
 2. W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl
 3. Dane osobowe uczniów (rodziców/opiekunów prawnych), nauczycieli i pozostałych pracowników oraz innych osób współpracujących przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:
  1. realizacji zadań wynikających ze statutu Zespołu Szkół w Kochanowicach
  2. wypełniania obowiązków prawnych ciąźących na Zespole Szkół w Kochanowicach na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
  3. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ciąźących na Administratorze
  4. wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana źądanie, przed zawarciem umowy
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zespołem Szkół w Kochanowicach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor placówki.
  3. podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niź przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.
 6. Ma Pani/Pan prawo do źądania od Administratora:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:
   - dane nie są juź niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane
   - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
   - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem
   - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa
   - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych
  4. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba źe będziemy w stanie wykazać, źe są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo,
  5. do przenoszenia danych,
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
   w celu skorzystania z praw określonych powyźej (lit. a-f) naleźy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, źe przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami, którymi kieruje się Zespół Szkół w Kochanowicach jest obligatoryjne a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak moźliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leźącego na Administratorze Danych Osobowych
 9. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane
 10. Zgodnie z obowiązującym prawem Zespół Szkół w Kochanowicach nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez rodziców wizerunków dzieci lub innych rodziców (np. wykonywanie zdjęć i filmów na uroczystościach, wycieczkach, a następnie ich zamieszczanie w Internecie). Prosimy pamiętać, źe rozpowszechnianie wizerunku innej osoby wymaga uzyskania zgody osoby, której wizerunek jest rozpowszechniany albo zgody rodzica/opiekuna prawnego w przypadku wizerunku dziecka.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Zespół Szkół w Kochanowicach
Samorządowe Przedszkole w Kochanowicach
Publiczna Szkoła Podstawowas Kochanowicach


Dokument utworzyny przez: Mariusz Koza Dnia: 21.08.2014
Dokument opublikowany przez: Mariusz Koza Dnia: 21.08.2014
Dokument zmieniony przez: Mariusz Koza Dnia:2021-03-15 10:07:01
Dokument przeglądano: 9748 razy.
Historia zmian
18.02.2021 - dodano raporty o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego 16.11.2018 - zmiana informacji o przetwarzaniu danych osobowych Mariusz Koza
06.06.2018 - dodanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych Mariusz Koza