Zespół Szkół w Kochanowicach

 

 

ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ

Organami Zespołu Szkół w Kochanowicach są:

Dyrektor Zespołu Szkół
Dyrektor Zespołu Szkół kieruje bieźącą działalnością Zespołu, reprezentuje go na zewnątrz, jest bezpośrednim przełoźonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół, jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej. Ogólny zakres kompetencji, zadańi obowiązków dyrektora szkoły określa ustawa o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.
Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Zespołu Szkół tworzy się stanowiska:
  - wicedyrektora do spraw pedagogicznych,
  - wicedyrektora do spraw przedszkolnych.

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół
Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu Szkół. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane.

Rada Rodziców Zespołu Szkół
Rada Rodziców jest kolegialnym organem Zespołu Szkół, który reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami Zespołu Szkół. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel kaźdego oddziału szkolnego. Wybory reprezentantów rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w kaźdym roku szkolnym w tajnych wyborach. Rada Rodziców moźe gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Samorząd Uczniowski
Samorzad Uczniowski jest organem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej, powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. Reprezentuje interesy wszystkich uczniów szkoły. Dla Zespołu Szkół w Kochanowicach powołuje się Samorząd Uczniowski Gimnazjum i Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej, które z sobą współpracują w swoich działaniach.


Dokument utworzyny przez: Mariusz Koza Dnia: 21.08.2014
Dokument opublikowany przez: Mariusz Koza Dnia: 21.08.2014
Dokument przeglądano: 1055 razy.