Zespół Szkół w Kochanowicach

 

 

PRZEDMIOT DZIAŁANIA

Zespół Szkół realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty, w przepisach wydanych na jej podstawie oraz w oparciu o statut Zepołu Szkół w Kochanowicach.
Zespół Szkół opracował Misję Zespołu Szkół i Wizję Zespołu Szkół. Stanowią one integralną część oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich załoźeń jest jednym z głównych celów Zespołu Szkół.

Misja Zespołu Szkół

Nade wszystko edukacyjne i wychowawcze oddziaływanie Zespołu Szkół w Kochanowicach, wypływa z wyznawanych wartości uniwersalnych, wynikających z kultywowania wielowiekowych tradycji chrześcijańskich, z poszanowania praw i godności kaźdego człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka i Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
W kaźdym swym działaniu pedagogicznym i opiekuńczo-wychowawczym bezwzględnie nastawiamy się na dobro uczniów, tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego ich rozwoju, mając równieź na uwadze ich dalszy los.
Zespół Szkół słuźy zaspakajaniu potrzeb i aspiracji edukacyjnych lokalnej społeczności na poziomie przedszkolnym, wczesnoszkolnym, podstawowym i gimnazjalnym. Wykorzystujemy do tego znakomicie wykształconą kadrę pedagogiczną, która pracuje w bardzo dobrze wyposaźonej bazie lokalowej z zapleczem technicznym i informatycznym, wykorzystując najbardziej sprawdzone formy i metody oddziaływania.
Wychowujemy uczniów w duchu wartości moralnych i humanistycznych, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności, sprawiedliwości oraz szacunku do kaźdego człowieka. Dla realizacji tych zamierzeń ściśle współpracujemy z rodzicami, którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli i wychowawców, oraz innymi autorytetami i instytucjami zewnętrznymi, wspierającymi szkołę w tym zakresie.
Z dziećmi i młodzieźą pracujemy w oparciu o nowoczesne programy kształcenia, stosujemy efektywne technologie nauczania, by naszych absolwentów przygotować do świadomego, odpowiedzialnego i kreatywnego funkcjonowania w świecie dorosłych oraz do pełnienia waźnych ról społecznych.
W procesie dydaktyczno wychowawczym wykorzystujemy diagnozę pedagogów i psychologów zewnętrznych instytucji, by podnieść skuteczność kształcenia, zwłaszcza w stosunku do ucznia z problemami edukacyjnymi. Zespół Szkół mocno akcentuje uczniów zdolnych i najzdolniejszych, zapewniając im merytoryczną pomoc nauczycieli podczas dodatkowych zajęć, w przygotowaniach do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz rezerwując dla najlepszych stypendia naukowe.
W swoich działaniach wnikliwie wsłuchujemy się w opinie rodziców i uczniów, dokonując diagnozy potrzeb i oczekiwań środowiska lokalnego oraz wszystkich aktualnych i potencjalnych uczniów Zespołu Szkół w Kochanowicach. Weryfikujemy swoją działalność poprzez wewnętrzną ewaluację skutków działań statutowych, by doskonalić działalność naszej szkoły we wszystkich obszarach jej funkcjonowania. Zespół Szkół w Kochanowicach chce spełniać słuźebną rolę wobec swoich uczniów, ich rodziców i środowiska lokalnego.

Wizja Zespołu Szkół

Zespół Szkół w Kochanowicach to szkoła:
- nowoczesna, przygotowująca ucznia do podjęcia wyzwań społecznych;
- stawiająca nacisk na edukację językową, informatyczną, ekologiczną, prozdrowotną,
- rozwijająca wszechstronne zainteresowania uczniów,
- będąca miejscem, gdzie uczniowie, nauczyciele i rodzice stanowią wspólnotę, która oddziaływuje na siebie wypracowując wzory postępowania,
- skutecznie przeciwdziałająca patologiom społecznym,
- oferująca uczniom atrakcyjne, aktywne metody nauki,
- stymulująca wszechstronny rozwój uczniów,
- pobudzająca uczniów do przyjmowania postaw aktywnych, asertywnych i twórczych,
- otwarta na rady i opinie rodziców, uczniów i uznanych autorytetów.
Taka wizja szkoły realizowana jest na wczesnoszkolnym etapie edukacyjnym, na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum.Absolwent Zespołu Szkół w Kochanowicach to obywatel Polski i Europy XXI wieku, który zna historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu. To człowiek dbający o bezpieczeństwo własne i innych, aktywny, ciekawy świata, uczciwy i prawy, przestrzegający prawa, kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, promujący zdrowy stylźycia, gotowy do poświęceń dla innych. Absolwent Zespołu Szkół w Kochanowicach to człowiek wolny, zdolny do dokonywania właściwych wyborów, źyczliwie nastawiony do świata i ludzi.


Dokument utworzyny przez: Joanna Grus-Blacha Dnia: 21.08.2014
Dokument opublikowany przez: Mariusz Koza Dnia: 21.08.2014
Dokument przeglądano: 2180 razy.