Zespół Szkół w Kochanowicach

 

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Kochanowice, dnia 19.06.2023r.

Numer sprawy 2692/23

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: nr 01/23 pn.: Zaopatrzenie w artykuły spoĂ„ąźywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach.

Czytaj dalej...


Kochanowice, dnia 12.06.2023r.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
Nazwa i adresy:

Oficjalna nazwa: Zespół Szkół w Kochanowicach
Adres pocztowy: ul. Szkolna 1
Miejscowość: Kochanowice
Kod pocztowy: 42-713
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dyrektor Szkoły - Joanna Grus-Blacha
                                  Sekretarz szkoły - Justyna Pradelok
E-mail: zskochanowice@kochanowice.pl
Adresy internetowe: Główny adres: https://bip.kochanowice.szkola.pl/zamowienia_publiczne.php"

Komunikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia moĂ„ąźna uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.kochanowice.szkola.pl/zamowienia_publiczne.php
Więcej informacji moĂ„ąźna uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Zespół Szkół w Kochanowicach
Adres pocztowy: ul. Szkolna 1
Miejscowość: Kochanowice
Kod pocztowy: 42-713
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dyrektor Szkoły - Joanna Grus - Blacha
                                 Sekretarz szkoły - Justyna Pradelok
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.kochanowice.szkola.pl/zamowienia_publiczne.php
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu naleĂ„ąźy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: "https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu naleĂ„ąźy przesyłać na adres podany powyĂ„ąźej.

Rodzaj instytucji zamawiającej:
Jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budĂ„ąźetowa

Główny przedmiot działalności:
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
Wielkość lub zakres zamówienia:
Nazwa: "Zaopatrzenie w artykuły spoĂ„ąźywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach" Główny kod CPV
Zamówienie jest podzielone na następujące działy:
A. Drób świeĂ„ąźy CPV 15112100-7
C. Dział spoĂ„ąźywczy:
- Ryby przetworzone i konserwowane CPV 15200000 - 0
- Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne CPV 15400000 - 2
- Produkty mleczarskie CPV 15500000 - 3
- Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych CPV 15600000 - 4
- RóĂ„ąźne produkty spoĂ„ąźywcze i produkty suszone CPV 15890000 - 3
- Jaja CPV 03142500 - 3
D. Owoce, warzywa i podobne produkty CPV 15300000-1

Rodzaj zamówienia:
Usługi

Krótki opis:
Zaopatrzenie w artykuły spoÄąźywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach. Drób świeÄąźy, Dział spoÄąźywczy: Ryby przetworzone i konserwowane, oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne, produkty mleczarskie, produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych, róÄąźne produkty spoÄąźywcze i produkty suszone, jaja. Owoce, warzywa i podobne produkty.

Szacunkowa całkowita wartość
Szacunkowa wartość zamówienia 31.600,00 zł. brutto /miesięcznie na działy A, C i D (trzydzieści jeden tysięcy sześćset złotych 00/100).

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

Okres obowiązywania zamówienia
Czas trwania zamówienia 6 miesięcy od dnia 01.07.2023r. do 31.12.2023r.

Informacje o ofertach częściowych
Dopuszcza się składanie ofert częściowych tj. na wybrane działy

Informacje o ofertach wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Sekcja III: Procedura
Informacje administracyjne

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/06/2023
Czas lokalny: 10:00

Warunki otwarcia ofert
Data: 19/06/2023
Czas lokalny: 10:15
Miejsce: Otwarcie ofert nastąpi za pomocą aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/EncryptDecryp

Sekcja IV: Informacje uzupełniające
Informacje dodatkowe:

Wykonawca zobowiązany jest złoĂ„ąźyć:
- "formularz ofertowy",
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- umowę zaparafowaną wyraĂ„ąźająca akceptację warunków,
- oświadczenie oferenta,
- klauzula informacyjna - RODO

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 - 1b i nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 12/06/2023

Dokumenty bo pobrania:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Wzór umowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta
Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna RODO


Kochanowice, dnia 21.12.2022r.

Numer sprawy 2692/22

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: nr 01/22 pn.: Zaopatrzenie w artykuły spoĂ„ąźywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach.

Czytaj dalej...


Kochanowice, dnia 07.12.2022r.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
Nazwa i adresy:

Oficjalna nazwa: Zespół Szkół w Kochanowicach
Adres pocztowy: ul. Szkolna 1
Miejscowość: Kochanowice
Kod pocztowy: 42-713
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dyrektor Szkoły - Joanna Grus-Blacha
                                  Sekretarz szkoły - Justyna Pradelok
E-mail: zskochanowice@kochanowice.pl
Adresy internetowe: Główny adres: https://bip.kochanowice.szkola.pl/zamowienia_publiczne.php

Komunikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia moĂ„ąźna uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.kochanowice.szkola.pl/zamowienia_publiczne.php
Więcej informacji moĂ„ąźna uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Zespół Szkół w Kochanowicach
Adres pocztowy: ul. Szkolna 1
Miejscowość: Kochanowice
Kod pocztowy: 42-713
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dyrektor Szkoły - Joanna Grus - Blacha
                                 Sekretarz szkoły - Justyna Pradelok
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.kochanowice.szkola.pl/zamowienia_publiczne.php
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu naleĂ„ąźy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu naleĂ„ąźy przesyłać na adres podany powyĂ„ąźej.

Rodzaj instytucji zamawiającej:
Jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budĂ„ąźetowa

Główny przedmiot działalności:
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
Wielkość lub zakres zamówienia:
Nazwa: "Zaopatrzenie w artykuły spoĂ„ąźywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach" Główny kod CPV
Zamówienie jest podzielone na następujące działy:
A. Drób świeĂ„ąźy CPV 15112100-7
C. Dział spoĂ„ąźywczy:
- Ryby przetworzone i konserwowane CPV 15200000 - 0
- Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne CPV 15400000 - 2
- Produkty mleczarskie CPV 15500000 - 3
- Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych CPV 15600000 - 4
- RóĂ„ąźne produkty spoĂ„ąźywcze i produkty suszone CPV 15890000 - 3
- Jaja CPV 03142500 - 3
D. Owoce, warzywa i podobne produkty CPV 15300000-1

Rodzaj zamówienia:
Usługi

Krótki opis:
Zaopatrzenie w artykuły spoÄąźywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach. Drób świeÄąźy, Dział spoÄąźywczy: Ryby przetworzone i konserwowane, oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne, produkty mleczarskie, produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych, róÄąźne produkty spoÄąźywcze i produkty suszone, jaja. Owoce, warzywa i podobne produkty.

Szacunkowa całkowita wartość
Szacunkowa wartość zamówienia 31.600,00 zł. brutto /miesięcznie na działy A, C i D (trzydzieści jeden tysięcy sześćset złotych 00/100).

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

Okres obowiązywania zamówienia
Czas trwania zamówienia 6 miesięcy od dnia 02.01.2023r. do 30.06.2023r.

Informacje o ofertach częściowych
Dopuszcza się składanie ofert częściowych tj. na wybrane działy

Informacje o ofertach wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Sekcja III: Procedura
Informacje administracyjne

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/12/2022
Czas lokalny: 10:00

Warunki otwarcia ofert
Data: 21/12/2022
Czas lokalny: 10:15
Miejsce: Otwarcie ofert nastąpi za pomocą aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/EncryptDecryp

Sekcja IV: Informacje uzupełniające
Informacje dodatkowe:

Wykonawca zobowiązany jest złoĂ„ąźyć:
- "formularz ofertowy",
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- umowę zaparafowaną wyraĂ„ąźająca akceptację warunków,
- oświadczenie oferenta,
- klauzula informacyjna - RODO

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 - 1b i nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 07/12/2022

Dokumenty bo pobrania:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Wzór umowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta
Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna RODO


Kochanowice, dnia 07.12.2022r.

Numer sprawy 2692/22

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: nr 01/22 pn.: Zaopatrzenie w artykuły spoĂ„ąźywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach.

Czytaj dalej...


Kochanowice, dnia 21.11.2022r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
Nazwa i adresy:

Oficjalna nazwa: Zespół Szkół w Kochanowicach
Adres pocztowy: ul. Szkolna 1
Miejscowość: Kochanowice
Kod pocztowy: 42-713
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dyrektor Szkoły - Joanna Grus-Blacha
                                  Sekretarz szkoły - Justyna Pradelok
E-mail: zskochanowice@kochanowice.pl
Adresy internetowe: Główny adres: https://bip.kochanowice.szkola.pl/zamowienia_publiczne.php

Komunikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia moĂ„ąźna uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.kochanowice.szkola.pl/zamowienia_publiczne.php
Więcej informacji moĂ„ąźna uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Zespół Szkół w Kochanowicach
Adres pocztowy: ul. Szkolna 1
Miejscowość: Kochanowice
Kod pocztowy: 42-713
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dyrektor Szkoły - Joanna Grus - Blacha
                                 Sekretarz szkoły - Justyna Pradelok
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.kochanowice.szkola.pl/zamowienia_publiczne.php
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu naleĂ„ąźy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu naleĂ„ąźy przesyłać na adres podany powyĂ„ąźej.

Rodzaj instytucji zamawiającej:
Jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budĂ„ąźetowa

Główny przedmiot działalności:
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
Wielkość lub zakres zamówienia:
Nazwa: "Zaopatrzenie w artykuły spoĂ„ąźywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach" Główny kod CPV
Zamówienie jest podzielone na następujące działy:
A. Drób świeĂ„ąźy CPV 15112100-7
B. Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne CPV 15100000 - 9
C. Dział spoĂ„ąźywczy:
- Ryby przetworzone i konserwowane CPV 15200000 - 0
- Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne CPV 15400000 - 2
- Produkty mleczarskie CPV 15500000 - 3
- Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych CPV 15600000 - 4
- RóĂ„ąźne produkty spoĂ„ąźywcze i produkty suszone CPV 15890000 - 3
- Jaja CPV 03142500 - 3
D. Owoce, warzywa i podobne produkty CPV 15300000-1
E. Pieczywo, świeĂ„ąźe wyroby piekarskie i ciastkarskie CPV 15810000-9

Rodzaj zamówienia:
Usługi

Krótki opis:
Zaopatrzenie w artykuły spoĂ„ąźywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach. Drób świeĂ„ąźy, Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne, Dział spoĂ„ąźywczy: Ryby przetworzone i konserwowane, oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne, produkty mleczarskie, produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych, róĂ„ąźne produkty spoĂ„ąźywcze i produkty suszone, jaja. Owoce, warzywa i podobne produkty. Pieczywo, świeĂ„ąźe wyroby piekarskie i ciastkarskie.

Szacunkowa całkowita wartość
Szacunkowa wartość zamówienia 46.000,00 zł. brutto /miesięcznie na wszystkie działy (czterdzieści sześć tysięcy złotych 00/100).

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

Okres obowiązywania zamówienia
Czas trwania zamówienia 12 miesięcy od dnia 02.01.2023r. do 31.12.2023r.

Informacje o ofertach częściowych
Dopuszcza się składanie ofert częściowych tj. na wybrane działy

Informacje o ofertach wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

Sekcja III: Procedura
Informacje administracyjne

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/12/2022
Czas lokalny: 10:00

Warunki otwarcia ofert
Data: 07/12/2022
Czas lokalny: 10:15
Miejsce: Otwarcie ofert nastąpi za pomocą aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/EncryptDecryp

Sekcja IV: Informacje uzupełniające
Informacje dodatkowe:

Wykonawca zobowiązany jest złoĂ„ąźyć:
- "formularz ofertowy",
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- umowę zaparafowaną wyraĂ„ąźająca akceptację warunków,
- oświadczenie oferenta,
- klauzula informacyjna - RODO

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 - 1b i nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 21/11/2022

Dokumenty bo pobrania:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Wzór umowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta
Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna RODO


Kochanowice, dnia 13.12.2021r.

Numer sprawy 2602/21

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: nr 01/21 pn.: Zaopatrzenie w artykuły spoĂ„ąźywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach.

Czytaj dalej...


Kochanowice, dnia 24.11.2021r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 1. Nazwa i adres zamawiającego:
  Zespół Szkół w Kochanowicach,
  ul. Szkolna 1,
  42-713 Kochanowice.
 2. Tryb zamówienia:
  Przetarg nieograniczony.
 3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wzorami ofert moĂ„ąźna uzyskać bezpłatnie w sekretariacie Zespołu Szkół w Kochanowicach, ul. Szkolna 1, 42-713 Kochanowice, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00. specyfikacja i wzory ofert są równieĂ„ąź dostępne na stronie internetowej Zespołu Szkół: http://kochanowice.szkola.pl
 4. Przedmiotem zamówienia jest "Zaopatrzenie w artykuły spoĂ„ąźywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach".
 5. Zamówienie jest podzielone na następujące działy:
  A. Drób świeĂ„ąźy CPV 15112100-7
  B. Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne CPV 15100000 - 9
  C. Dział spoĂ„ąźywczy:
      - Ryby przetworzone i konserwowane CPV 15200000 - 0
      - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne CPV 15400000 - 2
      - Produkty mleczarskie CPV 15500000 - 3
      - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych CPV 15600000 - 4
      - RóĂ„ąźne produkty spoĂ„ąźywcze i produkty suszone CPV 15890000 - 3
      - Jaja CPV 03142500 - 3
  D. Owoce, warzywa i podobne produkty CPV 15300000-1
  E. Pieczywo, świeĂ„ąźe wyroby piekarskie i ciastkarskie CPV 15810000-9
 6. Szacunkowa wartość zamówienia 46.000,00 zł. brutto /miesięcznie na wszystkie działy (czterdzieści sześć tysięcy złotych 00/100).
 7. Dopuszcza się składanie ofert częściowych tj. na wybrane działy.
 8. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 9. Czas trwania zamówienia 12 miesięcy od dnia 02.01.2022r. do 31.12.2022r.
 10. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 i nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 11. Kryteria oceny ofert: cena 100%.
 12. Oferty naleĂ„ąźy składać w sekretariacie zamawiającego /adres w pkt.1/ w zamkniętych kopertach terminie do 09.12.2021r. do godz. 10.00 z dopiskiem: "Oferta na zaopatrzenie w artykuły spoĂ„ąźywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach".
  Na kopercie naleĂ„ąźy napisać dokładną nazwę i adres oferenta w celu odesłania oferty w przypadku nie dostarczenia jej w terminie.
  Otwarcie ofert w dniu 09.12.2021r. o godz. 10:30.
 13. Termin związania ofertą 30 dni.

Dokumenty bo pobrania:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Wzór umowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta
Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna RODO


Kochanowice, dnia 09.12.2020r.

Numer sprawy 2514/20

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: nr 01/20 pn.: Zaopatrzenie w artykuły spoĂ„ąźywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach.

Czytaj dalej...


Kochanowice, dnia 25.11.2020r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 1. Nazwa i adres zamawiającego:
  Zespół Szkół w Kochanowicach,
  ul. Szkolna 1,
  42-713 Kochanowice.
 2. Tryb zamówienia:
  Przetarg nieograniczony.
 3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wzorami ofert moĂ„ąźna uzyskać bezpłatnie w sekretariacie Zespołu Szkół w Kochanowicach, ul. Szkolna 1, 42-713 Kochanowice, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00. specyfikacja i wzory ofert są równieĂ„ąź dostępne na stronie internetowej Zespołu Szkół: http://kochanowice.szkola.pl
 4. Przedmiotem zamówienia jest "Zaopatrzenie w artykuły spoĂ„ąźywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach".
 5. Zamówienie jest podzielone na następujące działy:
  A. Drób świeĂ„ąźy CPV 15112100-7
  B. Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne CPV 15100000 - 9
  C. Dział spoĂ„ąźywczy:
      - Ryby przetworzone i konserwowane CPV 15200000 - 0
      - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne CPV 15400000 - 2
      - Produkty mleczarskie CPV 15500000 - 3
      - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych CPV 15600000 - 4
      - RóĂ„ąźne produkty spoĂ„ąźywcze i produkty suszone CPV 15890000 - 3
      - Jaja CPV 03142500 - 3
  D. Owoce, warzywa i podobne produkty CPV 15300000-1
  E. Pieczywo, świeĂ„ąźe wyroby piekarskie i ciastkarskie CPV 15810000-9
 6. Szacunkowa wartość zamówienia 34.000,00 zł. brutto /miesięcznie na wszystkie działy (dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100).
 7. Dopuszcza się składanie ofert częściowych tj. na wybrane działy.
 8. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 9. Czas trwania zamówienia 12 miesięcy od dnia 02.01.2021r. do 31.12.2021r.
 10. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 i nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 11. Kryteria oceny ofert: cena 100%.
 12. Oferty naleĂ„ąźy składać w sekretariacie zamawiającego /adres w pkt.1/ w zamkniętych kopertach terminie do 09.12.2019r. do godz. 10.00 z dopiskiem: "Oferta na zaopatrzenie w artykuły spoĂ„ąźywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach".
  Na kopercie naleĂ„ąźy napisać dokładną nazwę i adres oferenta w celu odesłania oferty w przypadku nie dostarczenia jej w terminie.
  Otwarcie ofert w dniu 09.12.2020r. o godz. 10:30.
 13. Termin związania ofertą 30 dni.

Dokumenty bo pobrania:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Wzór umowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta


Kochanowice, dnia 09.12.2019r.

Numer sprawy 2469/19

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: nr 01/19 pn.: Zaopatrzenie w artykuły spoĂ„ąźywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach.

1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1, Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, Ă„ąźe w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złoĂ„ąźoną przez Wykonawcę:

Czytaj dalej...


Kochanowice, dnia 28.11.2019r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 1. Nazwa i adres zamawiającego:
  Zespół Szkół w Kochanowicach,
  ul. Szkolna 1,
  42-713 Kochanowice.
 2. Tryb zamówienia:
  Przetarg nieograniczony.
 3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wzorami ofert moĂ„ąźna uzyskać bezpłatnie w sekretariacie Zespołu Szkół w Kochanowicach, ul. Szkolna 1, 42-713 Kochanowice, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00. specyfikacja i wzory ofert są równieĂ„ąź dostępne na stronie internetowej Zespołu Szkół: http://kochanowice.szkola.pl
 4. Przedmiotem zamówienia jest "Zaopatrzenie w artykuły spoĂ„ąźywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach".
 5. Zamówienie jest podzielone na następujące działy:
  A. Drób świeĂ„ąźy CPV 15112100-7
  B. Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne CPV 15100000 - 9
  C. Dział spoĂ„ąźywczy:
      - Ryby przetworzone i konserwowane CPV 15200000 - 0
      - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne CPV 15400000 - 2
      - Produkty mleczarskie CPV 15500000 - 3
      - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych CPV 15600000 - 4
      - RóĂ„ąźne produkty spoĂ„ąźywcze i produkty suszone CPV 15890000 - 3
      - Jaja CPV 03142500 - 3
  D. Owoce, warzywa i podobne produkty CPV 15300000-1
  E. Pieczywo, świeĂ„ąźe wyroby piekarskie i ciastkarskie CPV 15810000-9
 6. Szacunkowa wartość zamówienia 29.000,00 zł. brutto /miesięcznie na wszystkie działy (dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100).
 7. Dopuszcza się składanie ofert częściowych tj. na wybrane działy.
 8. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 9. Czas trwania zamówienia 12 miesięcy od dnia 02.01.2020r. do 31.12.2020r.
 10. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 i nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 11. Kryteria oceny ofert: cena 100%.
 12. Oferty naleĂ„ąźy składać w sekretariacie zamawiającego /adres w pkt.1/ w zamkniętych kopertach terminie do 09.12.2019r. do godz. 10.00 z dopiskiem: "Oferta na zaopatrzenie w artykuły spoĂ„ąźywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach".
  Na kopercie naleĂ„ąźy napisać dokładną nazwę i adres oferenta w celu odesłania oferty w przypadku nie dostarczenia jej w terminie.
  Otwarcie ofert w dniu 09.12.2019r. o godz. 10:30.
 13. Termin związania ofertą 30 dni.

Dokumenty bo pobrania:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Wzór umowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta


Kochanowice, dnia 06.12.2018r.

Numer sprawy 2332/18

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: nr 01/18 pn.: Zaopatrzenie w artykuły spoĂ„ąźywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach.

1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1, Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, Ă„ąźe w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złoĂ„ąźoną przez Wykonawcę:

Czytaj dalej...


Kochanowice, dnia 26.11.2018r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 1. Nazwa i adres zamawiającego:
  Zespół Szkół w Kochanowicach,
  ul. Szkolna 1,
  42-713 Kochanowice.
 2. Tryb zamówienia:
  Przetarg nieograniczony.
 3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wzorami ofert moĂ„ąźna uzyskać bezpłatnie w sekretariacie Zespołu Szkół w Kochanowicach, ul. Szkolna 1, 42-713 Kochanowice, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00. specyfikacja i wzory ofert są równieĂ„ąź dostępne na stronie internetowej Zespołu Szkół: http://zskochanowice.edu.pl
 4. Przedmiotem zamówienia jest "Zaopatrzenie w artykuły spoĂ„ąźywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach".
 5. Zamówienie jest podzielone na następujące działy:
  A. Drób świeĂ„ąźy CPV 15112100-7
  B. Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne CPV 15100000 - 9
  C. Dział spoĂ„ąźywczy:
      - Ryby przetworzone i konserwowane CPV 15200000 - 0
      - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne CPV 15400000 - 2
      - Produkty mleczarskie CPV 15500000 - 3
      - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych CPV 15600000 - 4
      - RóĂ„ąźne produkty spoĂ„ąźywcze i produkty suszone CPV 15890000 - 3
      - Jaja CPV 03142500 - 3
  D. Owoce, warzywa i podobne produkty CPV 15300000-1
  E. Pieczywo, świeĂ„ąźe wyroby piekarskie i ciastkarskie CPV 15810000-9
 6. Szacunkowa wartość zamówienia 28.500,00 zł. brutto /miesięcznie na wszystkie działy (dwadzieścia osiem tysięcy pięćset złotych 00/100).
 7. Dopuszcza się składanie ofert częściowych tj. na wybrane działy.
 8. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 9. Czas trwania zamówienia 12 miesięcy od dnia 02.01.2019r. do 31.12.2019r.
 10. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 i nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 11. Kryteria oceny ofert: cena 100%.
 12. Oferty naleĂ„ąźy składać w sekretariacie zamawiającego /adres w pkt.1/ w zamkniętych kopertach terminie do 06.12.2018r. do godz. 10.00 z dopiskiem: "Oferta na zaopatrzenie w artykuły spoĂ„ąźywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach".
  Na kopercie naleĂ„ąźy napisać dokładną nazwę i adres oferenta w celu odesłania oferty w przypadku nie dostarczenia jej w terminie.
  Otwarcie ofert w dniu 06.12.2018r. o godz. 10:30.
 13. Termin związania ofertą 30 dni.

Dokumenty bo pobrania:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Wzór umowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta
Załącznik nr 4 - Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie


Kochanowice, dnia 19.12.2017r.

Numer sprawy 2206/17

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: nr 01/17 pn.: Zaopatrzenie w artykuły spoĂ„ąźywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach.

1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1, Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, Ă„ąźe w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złoĂ„ąźoną przez Wykonawcę:

Czytaj dalej...


Kochanowice, dnia 11.12.2017r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 1. Nazwa i adres zamawiającego:
  Zespół Szkół w Kochanowicach,
  ul. Szkolna 1,
  42-713 Kochanowice.
 2. Tryb zamówienia:
  Przetarg nieograniczony.
 3. 3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z wzorami ofert moĂ„ąźna uzyskać bezpłatnie w sekretariacie Zespołu Szkół w Kochanowicach, ul. Szkolna 1, 42-713 Kochanowice, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00. specyfikacja i wzory ofert są równieĂ„ąź dostępne na stronie internetowej Zespołu Szkół: http://zskochanowice.edu.pl
 4. Przedmiotem zamówienia jest "Zaopatrzenie w artykuły spoĂ„ąźywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach".
 5. Zamówienie jest podzielone na następujące działy:
  A. Drób świeĂ„ąźy CPV 15112100-7
  B. Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne CPV 15100000 - 9
  C. Dział spoĂ„ąźywczy:
      - Ryby przetworzone i konserwowane CPV 15200000 - 0
      - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne CPV 15400000 - 2
      - Produkty mleczarskie CPV 15500000 - 3
      - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych CPV 15600000 - 4
      - RóĂ„ąźne produkty spoĂ„ąźywcze i produkty suszone CPV 15890000 - 3
      - Jaja CPV 03142500 - 3
  D. Owoce, warzywa i podobne produkty CPV 15300000-1
  E. Pieczywo, świeĂ„ąźe wyroby piekarskie i ciastkarskie CPV 15810000-9
 6. Szacunkowa wartość zamówienia 21.000,00 zł. brutto /miesięcznie na wszystkie działy (dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100).
 7. Dopuszcza się składanie ofert częściowych tj. na wybrane działy.
 8. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 9. Czas trwania zamówienia 12 miesięcy od dnia 02.01.2018r. do 31.12.2018r.
 10. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki, o których mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 i nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 11. Kryteria oceny ofert: cena 100%.
 12. Oferty naleĂ„ąźy składać w sekretariacie zamawiającego /adres w pkt.1/ w zamkniętych kopertach terminie do 19.12.2017r. do godz. 10.00 z dopiskiem: "Oferta na zaopatrzenie w artykuły spoĂ„ąźywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach".
  Na kopercie naleĂ„ąźy napisać dokładną nazwę i adres oferenta w celu odesłania oferty w przypadku nie dostarczenia jej w terminie.
  Otwarcie ofert w dniu 19.12.2017r. o godz. 10:30.
 13. Termin związania ofertą 30 dni.

Dokumenty bo pobrania:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Wzór umowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta
Załącznik nr 4 - Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia


Kochanowice, dnia 20.12.2016r.

Numer sprawy 2029/16

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: nr 01/16 pn.: Zaopatrzenie w artykuły spoĂ„ąźywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach.

1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1, Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, Ă„ąźe w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złoĂ„ąźoną przez Wykonawcę:

Czytaj dalej...Dokument utworzyny przez: Mariusz Koza Dnia: 21.08.2014
Dokument opublikowany przez: Mariusz Koza Dnia: 21.08.2014
Dokument zmieniony: Dnia:2023-06-13 18:22:47
Dokument przeglądano: 7618 razy.
Historia zmian
12.06.2023 - dodano ogłoszenie o zamówieniu UsługiJustyna Pradelok
21.12.2022 - dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Zaopatrzenie w artykuły spoĂ„ąźywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach"Justyna Pradelok
07.12.2022 - dodano ogłoszenie o zamówieniu UsługiJustyna Pradelok
07.12.2022 - dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Zaopatrzenie w artykuły spoĂ„ąźywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach"Justyna Pradelok
21.11.2022 - dodano ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Zaopatrzenie w artykuły spoĂ„ąźywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach"Justyna Pradelok
13.12.2021 - dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Zaopatrzenie w artykuły spoĂ„ąźywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach"Justyna Pradelok
25.11.2021 - dodano ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Zaopatrzenie w artykuły spoĂ„ąźywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach"Justyna Pradelok
09.12.2020 - dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Zaopatrzenie w artykuły spoĂ„ąźywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach"Justyna Pradelok
25.11.2020 - dodano ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Zaopatrzenie w artykuły spoĂ„ąźywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach"Justyna Pradelok
09.12.2019 - dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Zaopatrzenie w artykuły spoĂ„ąźywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach"Justyna Pradelok
28.11.2019 - dodano ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Zaopatrzenie w artykuły spoĂ„ąźywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach"Justyna Pradelok
07.12.2018 - dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Zaopatrzenie w artykuły spoĂ„ąźywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach"Justyna Pradelok
26.11.2018 - dodano ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Zaopatrzenie w artykuły spoĂ„ąźywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach"Justyna Pradelok
19.12.2017 - dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Zaopatrzenie w artykuły spoĂ„ąźywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach"Justyna Pradelok
11.12.2017 - dodano ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Zaopatrzenie w artykuły spoĂ„ąźywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach"Justyna Pradelok
11.12.2017 - uporządkowanie archiwalnej zawartości stronyMariusz Koza
20.12.2016 - dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Zaopatrzenie w artykuły spoĂ„ąźywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach"Justyna Pradelok
16.12.2016 - dodano ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Zaopatrzenie w artykuły spoĂ„ąźywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach"Justyna Pradelok
12.12.2015 - uporządkowanie archiwalnej zawartości stronyMariusz Koza
16.12.2015 - dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Zaopatrzenie w artykuły spoĂ„ąźywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach"Justyna Pradelok
16.12.2015 - korekta ogłoszenia o przetargu nieograniczonym "Zaopatrzenie w artykuły spoĂ„ąźywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach"Mariusz Koza
07.12.2015 - dodano ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Zaopatrzenie w artykuły spoĂ„ąźywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach"Justyna Pradelok
10.02.2015 - dodano ogłoszenie o przetargu nieograniczonym SprzedaĂ„ąź i dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Kochanowicach"Justyna Pradelok
19.12.2014 - dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Zaopatrzenie w artykuły spoĂ„ąźywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach"Justyna Pradelok
10.12.2014 - dodano ogłoszenie o przetargu nieograniczonym "Zaopatrzenie w artykuły spoĂ„ąźywcze stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Kochanowicach"Mariusz Koza